ใบสมัครการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน EV

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน EV

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

 
การชำระค่าฝึกอบรม
1. ชำระมัดจำ จำนวน 25,800 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
2. ชำระเงินที่เหลือเต็มจำนวน 119,200 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
    (หากชำระภายหลังวันดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่ามัดจำ)

เลขบัญชีธนาคารสำหรับชำระเงิน
ชื่อบัญชี บจก. โอ เค แอล เอส
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25
เลขที่ 045-2-02755-2

หมายเหตุ

  • การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตส่วนตัว ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ เฉิงตู สาธารณรับประชาชนจีน ในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมน้อยกว่า 15 ท่าน
  • หากท่านต้องการยกเลิกการสมัคร กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หากแจ้งยกเลิกภายหลังวันที่กำหนดดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากค่าสมัครเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สลับกำหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานในรายการตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้ร่วมอบรมเป็นสำคัญ
  • ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถรับประทานอาหารบางมื้อ และ/หรือไม่ศึกษาดูงานตามรายการ และ/หรือไม่ได้ทำวีซ่า ไม่สามารถขอหักค่าสมัครคืนได้ เพราะเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย
  • ผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าอบรม 80% ขึ้นไป และผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยฯ

✅ ท่านได้อ่านรายละเอียดครบถ้วนและเข้าใจแล้ว

✅ ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว

✅ ชำระส่วนที่เหลือ