แนะนำวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน EV

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน


        วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน วิทยาลัยแห่งนี้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจัดตั้งโดยรัฐบาลนครเฉิงตู เป็นสถาบันการศึกษานำร่องเรื่องการฝึกอบรมยุคใหม่และเป็นศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจยุคใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการจีน เป็นฐานฝึกอบรมครูแกนหลักของอาชีวศึกษาแห่งชาติ

        ใน ค.ศ. 2010 สถาบันการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการขนส่งทางรถไฟเฉิงตู โรงเรียนอุตสาหกรรมเฉิงตูโรงเรียนการเงินและการค้าเฉิงตู โรงเรียนก่อสร้างและออกแบบเฉิงตู โรงเรียนอาชีวศึกษาการขนส่งสาธารณะเฉิงตูและโรงเรียนอาชีวศึกษาด้านการก่อสร้างเฉิงตู ได้ยื่นขอรวมตัวกัน ใน ค.ศ. 2014 รัฐบาลมณฑลเสฉวนเห็นชอบตามข้อเสนอ “วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมเฉิงตู” จึงได้ก่อตั้งขึ้น

        ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวิทยาลัยฯ (สิงหาคม 2020) โรงเรียนมี 4 วิทยาเขต ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ โดยมีพื้นที่อาคารเรียน 380,500 ตารางเมตร มีวิทยาลัย 7 แห่ง และสาขาวิชาชีพชั้นสูง 31 สาขา มีนักเรียนอาชีวศึกษา 11,377 คน และอาจารย์ประจำ 418 คน

        ค.ศ. 2020 วิทยาลัย มี 7 คณะ ได้แก่ การขนส่งทางราง การผลิตเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมยานยนต์ สถาปัตยกรรม สารสนเทศ โลจิสติกส์ และการจัดการการเงิน รวมวิชาชีพชั้นสูง 31 สาขา

        โดยคณะวิศวกรรมยานยนต์ มี 4 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ เทคโนโลยีการบำรุงรักษาตัวถังรถยนต์ เทคโนโลยีการผลิตและประกอบรถยนต์ และเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานใหม่